Adnoddau Dynol


Mae swyddi gwag ym Mhrifysgol De Cymru i’w gweld ar ein tudalennau penodol ar gyfer Swyddi


Gall cyflogeion Prifysgol De Cymru gael mynediad at wybodaeth Adnoddau Dynol drwy’r Connect (mewnol yn unig)Mae’r adran Adnoddau Dynol 

Mae’r adran Adnoddau Dynol yn darparu gwasanaeth Adnoddau Dynol penodol i Brifysgol De Cymru. Y mae hefyd yn gwasanaethu Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Choleg Merthyr Tudful drwy gytundebau lefel gwasanaeth.


Mae’r gwasanaeth Adnoddau Dynol yn rhan o Gyfarwyddiaeth Datblygu Sefydliadol, sydd hefyd yn cynnwys Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol a’r Ganolfan er Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu

http://celt.southwales.ac.uk/

. Mae gan y Cyfarwyddwr Gweithredol gefndir ym maes Adnoddau Dynol ac mae’n arwain ar lawer o elfennau Adnoddau Dynol strategol, gyda ffocws cryf ar gynllunio’r gweithlu a Datblygu Sefydliadol.


Mae ein drama wedi’u dylunio ar sail datblygiadau arloesol, gan gynnwys grŵp o Bartneriaid Adnoddau Dynol sydd â rôl gyfunol, gan ddarparu cyngor ar Adnoddau Dynol traddodiadol i feysydd cleientiaid ac, ochr yn ochr â gwaith Datblygu Sefydliadol, nod y tîm yw darparu gwasanaeth cyfannol. Yn ogystal â’r tîm cynghori/trafodaethol, mae pedair cyfadran ac amryw feysydd corfforaethol y Brifysgol wedi’u rhannu rhwng y meysydd hyn, gan ddarparu gwasanaeth cyflawn sy’n cynnwys y rhan fwyaf o’r agweddau ar gyflawni. Mae’r berthynas â’n cleientiaid yn hanfodol i’r modd yr ydym yn cyflawni ein gwasanaethau cynghori a thrafodaethol.


Dros y blynyddoedd diwethaf, mae ein Cynghorwr Cydraddoldeb wedi helpu i gyflawni gwasanaeth o’r radd flaenaf ac mae’r tîm Datblygu Staff yn parhau â’r gwaith rhagorol sydd wedi’i gydnabod yn rheolaidd ar draws y sefydliad. Bu’n allweddol wrth gyflawni a chynnal ein statws Buddsoddwyr Mewn Pobl dros lawer o flynyddoedd. Mae ein Cynghorydd Cyfathrebu Adnoddau Dynol yn ein helpu i symud ymlaen at ddulliau cyfathrebu mwy cyfoes ymysg staff presennol a darpar staff.


Mae System Adnoddau Dynol newydd yn gam sylweddol ymlaen o’n systemau presennol sydd wedi dyddio. Gyda rolau penodol ar gyfer Perfformiad a Chynllunio, Datblygu Systemau a Dadansoddi Adnoddau Dynol, caiff y system ei datblygu ymhellach yn y dyfodol, gan ein galluogi i fanteisio’n llawn ar ei photensial.Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant


Cysylltwch â Adnoddau Dynol