Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Mae’r Brifysgol yn cynnwys corff amrywiol o bobl sydd â safbwyntiau, gwerthoedd ac agweddau gwahanol. Ceisiwn hybu amgylchedd cynhwysol lle caiff gwahaniaethau o’r fath eu rhannu a’u harchwilio; lle y caiff unrhyw achos o drin yn annheg neu wahaniaethu ei herio a’i ddileu. Yn ychwanegol at hyrwyddo cyfle cyfartal a chynhwysiant yn ein holl weithgarwch, byddwn hefyd yn hyrwyddo egwyddorion amrywiaeth ar draws y Brifysgol. Mae amrywiaeth yn ychwanegu dimensiynau eraill at agenda cydraddoldeb, drwy wneud yn siŵr y caiff gwahanol anghenion unigolion neu grwpiau eu gwerthfawrogi a’u dathlu.


O dan ddyletswyddau sector cyhoeddus Deddf Cydraddoldeb 2010, mae’n ddyletswydd ar y Brifysgol gyhoeddi Cynllun Cydraddoldeb Strategol sy’n nodi ein hamcanion ar gydraddoldeb.


O ran ein rhwymedigaethau cyfreithiol, mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn diogelu pobl sydd â nodweddion penodol, fel a ganlyn (yn nhrefn yr wyddor):


  • Ailbennu rhywedd 
  • Anabledd
  • Beichiogrwydd a mamolaeth
  • Crefydd a chred
  • Cyfeiriadedd rhywiol
  • Hil
  • Oedran
  • Priodas a phartneriaeth sifil
  • Rhyw


Mae gan Grŵp PDC Ddatganiad Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth sy’n nodi ymrwymiadau’r Brifysgol.