Datganiad Polisi Cyflogau PDC

Prifysgol De Cymru

Datganiad Polisi Cyflogau 2022

1. Cyflwyniad 

1.1 Mae Prifysgol De Cymru (yn cynnwys Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru Cyf.) wedi ymrwymo i brif-ffrydio cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ei holl weithgareddau, yn ogystal â chyflawni’r dyletswyddau cyffredinol a phenodol a osodir arno drwy ddeddfwriaeth berthnasol. 

1.2 Mae’r datganiad polisi hwn yn cydnabod pwysigrwydd strwythur cyflogau sydd yn gyfartal i bawb, yn briodol, yn dryloyw, yn darparu gwerth am arian ac yn gwobrwyo staff yn deg am y gwaith a wneir ganddynt. Mae’r datganiad polisi hwn yn gosod allan ymagwedd PDC at gyflogau a’r berthynas rhwng cydnabyddiaeth ariannol i uwch reolwyr ac i gyflogeion eraill. Y mae wedi’i lunio’n unol â’r egwyddorion a amlinellir yn nogfen Llywodraeth Cymru, “Tryloywder cydnabyddiaeth ariannol uwch reolwyr yn y sector cyhoeddus datganoledig yng Nghymru”, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2015.  


2. Fframwaith Deddfwriaethol

2.1 Wrth benderfynu ar gyflogau a chydnabyddiaeth ariannol ei holl gyflogeion, bydd PDC yn cydymffurfio â’r holl ddeddfwriaeth berthnasol. Mae hyn yn cynnwys: 

• Deddf Cydraddoldeb 2010;

• Rheoliadau Cyflogaeth Ran-amser (Atal Triniaeth Lai Ffafriol) 2000;

• Rheoliadau Gweithwyr Asiantaeth 2010;

• Lle y bo’n berthnasol, Rheoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu Cyflogaeth) 

2.2. Er nad yw wedi’i rhwymo mewn cyfraith, mae PDC wedi dewis bod yn Gyflogwr Cyflog Byw Gwirioneddol. Yn unol â hynny, bydd yn dilyn egwyddorion a gofynion yr ymrwymiad hwn sy’n gweithredu trothwy isaf uwch na’r Cyflog Byw Cenedlaethol. 


3. Diffiniadau a’r Cyfrifoldeb am Benderfyniadau ynghylch Cyflogau 

3.1 Mae Pwyllgor Pobl, Diwylliant a Gwerthoedd yn adolygu cydnabyddiaeth ariannol yr Is-Ganghellor ac yn gwneud argymhellion i Fwrdd y Llywodraethwyr.  

3.2 Mae’r Pwyllgor yn sicrhau bod unrhyw argymhellion yn deg ac yn ystyried budd, cynaliadwyedd ac enw da’r sefydliad yn ogystal â budd cyhoeddus a diogelu arian cyhoeddus fel rhan o’i ystyriaethau. Mae’n defnyddio gwybodaeth gymharol o Brifysgolion Eraill i gyfarwyddo ei benderfyniadau.

3.3 Mae’r Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol yn gwneud argymhellion i’r Bwrdd ar daliadau diswyddo i’r Is-Ganghellor; y Pwyllgor Diwylliant, Pobl a Gwerthoedd yn gwneud argymhellion i’r Bwrdd ynghylch taliadau diswyddo i staff uwch eraill.

3.4 Y Pwyllgor Diwylliant, Pobl a Gwerthoedd yn adolygu cydnabyddiaeth ariannol deiliaid swyddi uwch, ar wahân i’r Is-Ganghellor, gan gynnwys:

• Dirprwy Is-Ganghellorion

• Deoniaid a Chyfarwyddwyr 

• Ysgrifennydd y Brifysgol a Chlerc Bwrdd y Llywodraethwyr

• Prifathro (CBCDC)

• Prifathro (Coleg Merthyr Tudful)

3.5 Mae’r Pwyllgor yn sicrhau bod unrhyw argymhellion yn deg ac mae’n ystyried budd, cynaliadwyedd ac enw da’r sefydliad yn ogystal â budd cyhoeddus a diogelu arian cyhoeddus fel rhan o’i ystyriaethau. Pan fydd ar gael, mae’n defnyddio gwybodaeth gymharol o Brifysgolion eraill i gyfarwyddo ei benderfyniadau.

3.6 I bob aelod arall o staff, mae’r Brifysgol yn defnyddio dull systematig o benderfynu ar werth swyddi yn unol â’i strwythur cyflogau, gan ddefnyddio system o’r enw ‘HERA’ (HE Role Analysis). Caiff y system hon ei defnyddio’n helaeth ar draws y sector AU.


4. Telerau ac Amodau Cyflogaeth 

4.1 Ym mis Mai 2004, bu i Gymdeithas Cyflogwyr Prifysgolion a Cholegau (UCEA), a’r holl undebau llafur a gydnabyddir gan y sector AU, negodi Cytundeb Fframwaith Cenedlaethol i ddiwygio strwythurau cyflogau, graddau a rhai telerau ac amodau ar draws y sector. Gweithredwyd hyn drwy gytundeb lleol rhwng y Brifysgol a’r undebau llafur perthnasol yn 2008, sy’n parhau yn ei le heddiw. Mae’r Cytundeb Fframwaith Cenedlaethol yn berthnasol i’r Brifysgol ac i Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. 

4.2 Mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru Cyf. yn cyflogi rhai staff ar delerau ac amodau gwahanol i’r rhai y cyfeirir atynt ym mharagraff 4.1 uchod, am eu bod wedi’u diogelu gan Reoliadau TUPE.   


5. Trefniadau Cydfargeinio 

5.1 Mae gan Brifysgol De Cymru berthynas gref â chydweithwyr yn yr Undebau Llafur ac mae’n gweithio’n agos â hwy ar faterion ar wahân i gyflogau. At ddibenion cydfargeinio ynghylch telerau ac amodau cyflogaeth ar gyfer gweithwyr PDC a CBCDC, caiff yr undebau llafur canlynol eu cydnabod drwy gytundebau lleol:


Sefydliad Undebau Llafur Cydnabyddedig
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru Cyf. Undeb Prifysgolion a Cholegau ac Unsain
Prifysgol De Cymru Undeb Prifysgolion a Cholegau, Unsain a GMB

5.2 Mae dyfarniadau cyflogau ar gyfer yr adolygiad blynyddol o’r golofn gyflog (cyflogau hyd at pwynt talu 51) yn cael eu negodi ar lefel genedlaethol dan arweiniad UCEA (Cymdeithas Cyflogwyr Prifysgolion a Cholegau) ar ran yr aelod brifysgolion ar gyfer Prifysgol De Cymru a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru Cyf.


5.3 Mae’r Brifysgol yn penderfynu’n flynyddol a fydd yn cymryd rhan yn y trafodaethau cenedlaethol. Mae gweithdrefn wedi’u chytuno ar gyfer negodi cyflogau, sy’n cynnwys tri chyfarfod rhwng UCEA a’r Undebau Llafur cynrychiadol. Cynhelir y cyfarfodydd hyn ym mis Mawrth i fis Mai bob blwyddyn ac mae’r adolygiad blynyddol yn weithredol o 1af Awst.


5.4 Y dull a fabwysiadwyd dros flynyddoedd lawer yw bod yr un cynnydd mewn cyflog a gytunwyd yn genedlaethol yn cael ei gymhwyso i’r holl swyddi uwch sydd y tu hwnt i’r golofn gyflog genedlaethol. 


6. Egwyddorion Cyflogau 

6.1 Yn ogystal â threfniadau bargeinio cyflogau, mae’r Brifysgol a’r Coleg yn mabwysiadu’r egwyddorion canlynol ar gyflogau:

6.2 Fforddiadwyedd a gwerth am arian – Un egwyddor yw parhau’n effeithlon, effeithiol ac ariannol sefydlog. Wrth roi ystyriaeth i b’un ai i gytuno i ddyfarniad cyflog cenedlaethol, mae ystyriaethau’r Bwrdd yn cynnwys fforddiadwyedd a gwerth am arian.  

6.3 Cyflog Cyfartal – Mae’r Brifysgol a’r Coleg wedi ymrwymo i sicrhau nad oes gwahaniaethu o ran cyflogau yn eu strwythurau cyflogau. Cwblhaodd y Brifysgol a CBCDC eu Harchwiliad Cyflog Cyfartal diweddaraf ym mis Mai 2020. Cynhaliwyd yr Archwiliad gan gyd-weithgor Undebau Llafur / rheolwyr yn unol â Chanllawiau Adolygiadau Cyflog Cyfartal JNCHES Newydd. Roedd yr Archwiliad yn cymharu cyflogau’r grwpiau nodweddion gwarchodedig (oedran, anabledd, hil, rhyw) i sicrhau y caiff cyflog cyfartal ei roi am waith cyfartal. Cafodd canfyddiadau'r Archwiliad a'r argymhellion eu hadrodd i'r Pwyllgor Cyflogau Staff Uwch ym mis Medi 2020 ac wedi hyn i Fwrdd Llywodraethwyr y Brifysgol. 

6.4 Didwylledd a Thryloywder – Mae’r Brifysgol yn cyhoeddi ei Hadolygiadau Ariannol ac Adolygiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben ar 31ain Gorffennaf, bob blwyddyn. https://thehub.southwales.ac.uk/Interact/Pages/Content/Document.aspx?id=11871   Mae hyn yn cynnwys cyflog yr Is-Ganghellor ac unrhyw uwch reolwyr sy’n cael eu talu mwy na £100,000 y flwyddyn.  

6.5 Ffocws ar fynd i’r afael â chyflogau isel a chefnogi’r Cyflog Byw – Mae’r Brifysgol a’r Coleg wedi ymrwymo i egwyddorion cyflog cyfartal am waith o werth cyfartal ac yn gweithredu cynllun gweithredu swyddi i fesur gwerth cymharol yr holl swyddi yn y strwythur cyflogau a graddio oddi mewn i fframwaith cyffredinol sy’n gyson, tryloyw a theg.  Mae’r Coleg a’r Brifysgol yn gyflogwyr Cyflog Byw achrededig.


7. Strwythur Cyflogau a Chyflogau Cynyddrannol 

7.1 Mae strwythur cyflogau perthnasol y Brifysgol i’w gweld yn Atodiad 1. I staff cymwys, caiff dilyniant cynyddrannol oddi mewn i radd ddynodedig y swydd ei weithredu’n flynyddol ar 1af Awst oni bai y bu’r cyflogai ar y pwynt cynyddrannol am lai na chwe mis cyflawn ar y dyddiad hwn (lle bydd y dilyniant yn cychwyn y flwyddyn ganlynol).

7.2 Gallai dilyniant cynyddrannol gael ei ddal yn ôl pe caiff ei nodi a’i gadarnhau bod perfformiad yn anfoddhaol; neu pe caiff y cyfnod prawf ei ymestyn.


8. Cyflogau a Thaliadau 


8.1 Yn ychwanegol at gyflog cyflogai, mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth gynhwysfawr o fuddion ariannol ac anariannol yn y gweithle. Mae hyn yn cynnwys y canlynol:

• Caiff yr holl gyflogeion PDC a CBCDC eu hymgofrestru’n awtomatig ar y Cynllun Pensiwn Athrawon. Mae gan weithwyr gwasanaethau proffesiynol presennol Prifysgol De Cymru a CBCDC fynediad at y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. Er bod y cynlluniau hyn bellach yn cael eu gweithredu o da fethodoleg Cyfartaledd Gyrfa, yn hytrach na Chyflog Terfynol, maent yn dal i ddenu cyfraniad ffafriol iawn gan y cyflogwr. 

• Ar hyn o bryd, mae’r Brifysgol yn gweithredu trefniadau aberthu cyflog mewn perthynas â gofal plant a chynllun Beicio i’r Gwaith ac yn cynnig hawl i wyliau blynyddol ac amser hyblyg hael. 

• Mae nifer o hyrwyddiadau a gostyngiadau ar gael i’r holl staff, er enghraifft: gostyngiad ar aelodaeth mewn nifer o gampfeydd a gostyngiadau mewn llawer o siopau.  


9 Cymharu Cyflogau 


9.1 Mae’r cyflogau isaf ym Mhrifysgol De Cymru a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn gysylltiedig â Gradd A, Pwynt Colofn Gyflog 3. Fodd bynnag, gan fod y Brifysgol yn gyflogwr Cyflog Byw achrededig, telir cyflogeion ar gyfradd fesul awr eu pwynt ar y golofn gyflog barhaol neu gyfradd y Cyflog Byw, pa un bynnag sydd fwyaf. Yr aelod o staff sy’n derbyn y cyflog uchaf yw’r Is-Ganghellor. Ceir manylion cymharu cyflogau yn Atodiad 2.  


10 Rheoli Talent 


10.1 Mae'r Cynllun Pobl yn gynllun galluogi sy'n cyd-fynd â Strategaeth PDC 2030 ac mae'n nodi'r nodau a'r uchelgeisiau o ran rheoli talent.


11 Adolygu’r datganiad hwn 


11.1 Caiff y datganiad hwn ei gyhoeddi ar wefan PDC. Caiff ei adolygu a’i ddiweddaru’n flynyddol gan y Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol neu pan fydd newidiadau uniongyrchol yn digwydd.  


Atodiad 1

Atodiad 2

Cymarebau Cyflogau (31 Gorffennaf 2021) Cymhareb ym Mhrifysgol De Cymru Cymhareb yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Cymhareb Isel i Uchel Y gymhareb rhwng cyflog blynyddol y cyflogai sy’n derbyn y cyflog isaf* a’r sawl sy’n derbyn y cyflog uchaf 1 i 9.81 1 i 8.76
Cymhareb Canolrif i Uchel Y gymhareb rhwng cyflog canolrif y Brifysgol a’r cyflogai sy’n derbyn y cyflog uchaf 1 i 5.24 1 i 4.6

*Gan ddefnyddio cyfradd y Cyflog Byw Gwirioneddol ar y dyddiad perthnasol.

D.S. Mae’r cymarebau a gyhoeddwyd yn y Datganiadau Ariannol ar gyfer Grŵp PDC ac felly’n amrywio o'r cymarebau a gyhoeddwyd uchod, sydd ar gyfer dau aelod cyfansoddol o Grŵp PDC.

Gwybodaeth am y ddogfen

Ysgrifennwyd Awdur Adolygir
09/04/15 Tracy Owen Mai 2018